گاهی اوقات باید گنجینه ی لغاتمان را پر کنیم، نگذاریم ذهن ما از کاستی های دیگران، از خواسته های دیگران خالی شود. لازم نیست همیشه خود واقعی مان باشیم. هر از چند گاهی هم لازم است بازیگر شویم تا شاید در حوالی صحنه ی زندگی ما دلی به دست آید؛ دلی که به ازای آن شیشه های احساس من و تو نشکند؛ دلی از جنس بلور که آن را با نفس هایمان پر کنیم نه با گرد و خاک اضافی گوشه و کنار باغچه ی دردهایمان. اگر هم دردمندیم دردهایمان را شریک شویم؛ نگذاریم دردهای دلمان حبس شوند، آن ها را رها کنیم تا به شیشه ی قلبمان فشار نیاورند چرا که اگر این قلوب زلال از فساد رنج ها و محنت ها پر شوند می ترکند و اگر نترکند دیگر شیشه و بلور نیستند، می شوند سنگ! می شوند سنگی داغ و سوزان که هر زمان نگاهمان به دلی پاک افتاد، دل سنگ خود را از آتش فشان سینه ی خود در می آوریم و در دستان سرد خود می گیریم ولی امان... امان از سوزش دستان.

آه که سوختم، سوختم از تو ای قلب من، ای صندوقچه ی خاطرات، ای مهمان سرای دیوانگان. دیگر تحمل سوزناکی تو را ندارم؛ پس برو، تو را می دهم به او، به او که آرام به من و تو می نگرد، به او که سرمای شیرینش از دور ما را می نوازد. تو هم حس می کنی نسیم خنک لبخند او را؟...

و به ناگاه می بینی که داده ای دل را، دلی که سخنان ذهن، تصویرهای زندگی و احساسات غالب و مغلوب خود را در آن نهاده بودی و به آن ها می گفتی حرف دل، خاطرات و تجارب زندگی. آری، همه ی آن ها را به آرامشی که از او رسید فروختی؛ در واقع همه ی آن چه که داشتی و نداشتی. گرمای یک عمر سکوت و صبر را چه راحت به لحظه ای خنکی خام داده ای و حال شده ای "دلداده"

نامی که سبک بر زبان می آوریم بدون این که به سنگینی آن آگاه باشیم. باری که بر دوش نیست اما ثقلی که در سینه است و جان و روح و روانت را خمیده کرده است.

همه ی این ها را گفتم که بگویم اگر هنوز دلداده نام نشده ای، بهتر است که نشوی و قرار هم نیست که بشوی. بهتر است گنجینه ی لغات را باز کنی، بهتر است عشق را از همان ازل به زبان بیاوری و شیشه ی قلبت را که با نفس های سرد خود پر کرده ای به دیگران ببخشی، آن وقت می بینی که تو هم عیسی دمی، میفهمی که می توانی زندگی بخش باشی، حس می کنی می شود عشق را با همه تقسیم کرد، آن وقت است که می شوی عاشق. فرق عاشقی و دلدادگی همین است، تنها باید از ازل بخشنده باشیم.