" گر لت زنی به من و ریش کنی قلب مرا

                                                      من خودم لات حوالی سبیلت بشوم"


                                         

                                         (فاش)