عاشقی 
گر لایقی 
پس بیافکن قایقی
تا برد ما را از این خانه به دور
که بگیریم جشن و سور
پس شود چشم حسودان کورِ کور