"دور گشتم از تو و از آن دل ویرانه ات 
                                                 جای من نی خانه ای کز من نباشد پایه اش"

                                        
                                         ( فاش )